NIEUWSUPDATE 2 - OMGEVINGSWET

De tweede nieuwsupdate Omgevingswet staat voor je klaar. In elke nieuwsupdate informeren we je over de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van de invoering van de Omgevingswet bij de gemeente Alkmaar. De Omgevingswet wordt ingevoerd op 1 januari 2021. De nieuwe wet maakt het omgevingsrecht inzichtelijker voor burgers, ondernemers en overheden. Er komen minder regels en er is meer ruimte voor initiatieven. Het programma Invoering Omgevingswet Alkmaar is al een tijd aan het werk om onze organisatie voor te bereiden op de nieuwe wet. Met deze nieuwsbrief houden we je regelmatig op de hoogte.


In deze tweede nieuwsupdate geven we meer informatie over de Bestuurlijke Keten. Via het Initiatieven Platform kunnen we, samen met onze ketenpartners, snel een advies geven over complexe initiatieven en zo inspelen op de eisen van de nieuwe wet.


Heb je na het lezen van deze nieuwsupdate nog suggesties of vragen?

Neem dan contact met mij op!


Veel leesplezier!


Saskia de Rover,

programmamanager Omgevingswet

NIEUWS

De Omgevingswet heeft effect op iedereen. De wet biedt de inwoners en ondernemers van Alkmaar ruimte om de fysieke leefomgeving met eigen initiatieven te vormen. Zij stemmen hun plannen af en nemen verantwoordelijkheid. Gemeente Alkmaar denkt mee in mogelijkheden, stelt voorwaarden en faciliteert. We passen hiervoor niet alleen onze instrumenten en procedures aan, maar gaan vooral aan de slag. Door samen te verkennen, te spreken, en te experimenteren zijn wij er in 2021 klaar voor.

Pitstop

De pitstop van 24 september jl. stond in het teken van het Initiatieven Platform (IP) in Alkmaar. Tijdens een IP bespreken we complexe vraagstukken met alle vakdisciplines (intern en extern) en aan het einde volgt een concreet integraal advies. Het Team IP biedt hierbij organisatorische ondersteuning en verzorgt de uitnodiging van de deelnemers in afstemming met de indiener van de casus.


De eerste drie casussen zijn direct na afloop al aangemeld bij IP@alkmaar.nl


Wil je meer informatie over deze nieuwe manier van werken, stuur je vragen naar: IP@alkmaar.nl.Ook nieuwe casussen kunnen hier worden aangemeld. Twijfel je of je casus geschikt is? Neem dan contact op met Marit Golverdingen


Bekijk hier de presentatie van de Pitstop:

Raadswerkgroep

Ook de gemeenteraad wil actief betrokken zijn bij onze reis naar het Omgevingsproof werken en denken. De eerste bijeenkomst van de raadswerkgroep is 25 september 2019 geweest. Janine Visser is daar benoemd tot voorzitter, met David Rubio als secondant. De afspraak is dat we een keer in de twee maanden bij elkaar komen . Ambtelijk bereiden we de agenda voor met thema’s en een expert meeting.

Tevens wil de gemeenteraad een klankbordgroep participatie instellen met vertegenwoordigers van groepen en organisaties die met de Omgevingswet te maken krijgen. De raadswerkgroep komt de volgende keer terug op dit onderwerp.

Kortom, er speelt een hoop op het gebied van participatie!

UPDATES PROJECTGROEPEN

Projectgroep Bestuurlijke keten

Op structurele basis voeren wij overleg met onze ketenpartners om de integrale samenwerking onder de Omgevingswet vorm te geven. Onderwerpen zoals digitalisering, informatiedeling, processen en archivering staan op de agenda. Met de Omgevingsdienst, GGD en Veiligheidsregio zijn werksessies en afspraken gemaakt over een nieuw werkpakket onder de Omgevingswet. Een voorstel hiervoor wordt voor het einde van 2019 verwacht.
Samenwerken aan complexe casussen is in Alkmaar concreet gemaakt in het Initiatieven Platform. Hierbij bespreken we een complexe vraag met alle vakdisciplines (intern en extern) en vormen een integraal advies. Doorontwikkeling van deze nieuwe werkmethode vindt de komende maanden plaats samen met de organisatie en de ketenpartners.

Projectgroep Omgevingsplan & Programma

We zijn volop bezig met de voorbereidingen op de transitieperiode (van bestemmingsplan naar omgevingsplan) en met de invulling van het toekomstige omgevingsplan. Voor het gebied De Nollen zijn we vanuit verschillende vakdisciplines de gebiedskenmerken aan het omschrijven. We zijn met elkaar in gesprek over welke waarden belangrijk zijn voor het gebied en waarom. Als je weet welke waarden belangrijk zijn dan weet je ook welke regels er nodig zijn om die waarden te beschermen. De uitkomst wordt gebruikt om regels te formuleren voor in het toekomstige omgevingsplan. Verder is uitgezocht hoe het kerninstrument Programma werkt en wat dit betekent voor Alkmaar. Als je vragen hebt of meer wilt weten, kom langs!

Projectgroep Informatievoorziening

De afgelopen periode hebben we in kaart gebracht wat er op het gebied van de IV nodig is om klaar te zijn voor de invoering van de Omgevingswet. Er is inmiddels inzicht verkregen in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Het centrale deel (DSO-LV) is vooral een loket voor inwoners en ondernemers om hier een vergunning aan te vragen of een melding te doen. Ook kunnen inwoners via het loket kijken welke regelgeving op welke locatie van kracht is. Daarnaast is uitgezocht of de bestaande applicaties van de gemeente Alkmaar geschikt zijn voor de Omgevingswet. Het huidige VTH-systeem Key2Vergunningen (van Centric) wordt ná invoering van de Omgevingswet in stappen vervangen door Portaal Leefomgeving (eveneens van Centric). Ook het Plansysteem Dezta Planmonitor (van ROXIT) moet worden vervangen. Op dit moment wordt een Programma van Eisen opgesteld. Daarnaast is voor het opstellen en beheren van toepasbare regels een applicatie nodig.

Projectgroep Vergunning, toezicht & handhaving

De applicaties Key2Vergunningen en Zaaksysteem.nl zijn gekoppeld. We gaan zaakgericht en volledig digitaal werken. Documenten worden opgeschoond, processen worden vereenvoudigd en op elkaar afgestemd. Zodat de overgang naar het Portaal Leefgebied (per 2021) makkelijker is voor de gebruiker. Het 'live' gaan van deze processen* vindt gefaseerd plaats in september, oktober en november 2019. De unit Leefgebied herschrijft de standaardteksten en -documenten, dit vordert gestaag maar we zijn nu aardig op stoom en de haven is in zicht. Het vervangen van de standaarden in de applicatie Key2Vergunningen gebeurt ook gefaseerd. Verder zijn we samen met projectgroep Omgevingsplan & Programma bezig met de bundeling van alle verordeningen die de fysieke leefomgeving raken.

*het moment dat aanvragen via de website of het omgevingsloketonline kunnen worden ingediend en via het zaaksysteem worden doorgesluisd naar K2V voor de afhandeling.

Projectgroep Communicatie, participatie en dienstverlening

Op 3 oktober staat de Visie op participatie bij ruimtelijke initiatieven op de agenda van de gemeenteraad. Uitgangspunten van deze Visie zijn:


 • altijd participatie (bij kleine initiatieven betekent dit bijvoorbeeld: ga in gesprek met uw buren);
 • zo hoog mogelijk op de participatieladder (liever meebeslissen, coproduceren en adviseren dan raadplegen en informeren);
 • zo vroeg mogelijk in het proces en zo breed mogelijk (zorg dat alle belangen worden betrokken).


De Visie is uitgewerkt in een Leidraad. De Alkmaarse leidraad bij participatie gaat uit van vier stappen, waarbij de verantwoordelijkheid ligt bij de initiatiefnemer:


een omgevingsanalyse => een participatieadvies (gemeente) => participatieplan => participatieadvies.


Voor elke stap ontwikkelen we een format. Onderdeel van de Leidraad is een Inspiratiegids met suggesties voor participatiemethoden. De volgende keer meer over het Ambitiedocument Dienstverlening onder de Omgevingswet.

NIEUWS VANUIT HET LAND

Dag van de Omgevingswet

Op donderdag 10 oktober vindt de Dag van de Omgevingswet plaats. Tijdens deze editie, met nog een jaar te gaan tot de invoering van de wet, komen aan de orde:

 • ontwikkelingen in de wetgeving;
 • implementatie en uitvoering van de wet;
 • het overgangsrecht;
 • het vormgeven van de transitie in de periode tot 2029;
 • het digitaal stelsel;
 • participatie;
 • cultuurverandering;
 • inhoudelijke thema’s en de relatie van de Omgevingswet met belangrijke thema’s als energietransitie, klimaatadaptatie en de circulaire economie.


Net als eerdere edities kan de bezoeker weer rekenen op brede aandacht voor de verschillende facetten van de Omgevingswet.

Meer informatie?

Wat is MOOC?

Het doel van de MOOC (Massive Open Online Course) is het inspireren van professionals die te maken hebben met de Omgevingswet om met de nieuwe mogelijkheden van de wet aan de slag te gaan. Daarnaast ook om een dialoog op gang te brengen over het samenwerken binnen de nieuwe wet. Bekijk voor meer informatie de introductievideo hierboven.

Nieuw inzicht #7 toegevoegd

Eind mei is de eerste MOOC (Massive Open Online Course) gepubliceerd over de Omgevingswet. Deze is tot stand gekomen op initiatief van het programma Aan de Slag met de Omgevingswet, A&O fonds Gemeenten, A&O-fonds Provincies en A&O-fonds Waterschappen.


Het laatste inzicht van deze MOOC is op 2 juli verschenen. Alle inzichten zijn nu terug te kijken.

AGENDA

Woensdag
25 september
reeds
plaatsgevonden

Eerste bijeenkomst
raadswerkgroep Omgevingswet

Donderdag
10 oktober

Utrecht

Dag van de Omgevingswet

Dinsdag
26 november
11.30 - 13.00 uur Prinsenzaal

Pitstop

Omgevingswet

Interresante events over de Omgevingswet?

Laat het ons weten!

TEAM

Bij het programma Omgevingswet werken veel mensen.

Daarom hierbij het overzicht van de verschillende projectleiders en ambtelijk verantwoordelijken.

Bestuurlijk opdrachtgever: Christian Braak

• Ambtelijk opdrachtgever: Leon Kempers

• Programmamanager: Saskia de Rover

• Programmaondersteuning: Monica van Ewijk

• Projectleider bestuurlijke keten: Marit Golverdingen, ondersteund door Arjan van Dalen

• Projectleider Omgevingsplan & programma: Marischa Brouwer, ondersteund door Lisanne Sluis

• Projectleider Informatievoorziening: Marcel Lanooij, ondersteund door Thijs Visser

• Projectleider Vergunning, toezicht & handhaving: Jeanine Tjon Jaw Chong

• Projectleider Participatie, Communicatie & Dienstverlening: Agnes de Boer, ondersteund door Maarten Schotvanger en Hilal Soysal


Colofon
Aan deze nieuwsupdate werkte mee: team programma Omgevingswet en H2X